Termat dhe Kushtet
World Tourism Portal

Kushtet e përdorimit të World Tourism Portal

Këto Kushte rregullojnë përdorimin tuaj të World Tourism Portal Uebfaqja ("Uebfaqja"). Ju lutemi lexoni me kujdes këto kushte, pasi ato ndikojnë në të drejtat dhe detyrimet tuaja sipas ligjit. Nëse nuk jeni dakord me këto kushte, ju lutemi mos përdorni Uebfaqen.

 1. Përdorimi i Uebsajtit

1.1 Duke përdorur Uebfaqen, ju pranoni të bindeni nga këto Kushte.

1.2 Ne ju japim një licencë të kufizuar për të hyrë në përdorim personal të Uebfaqes. Duke bërë këtë ju mund të shtypni një kopje të përmbajtjes së Uebsajtit që ju intereson.

1.3 Në përdorimin tuaj personal të Uebfaqes nuk mund të bëni asnjë nga sa vijon me Uebfaqen ose përmbajtjen e tij:

1.3.1. përveç se për qëllime të përfitimit të Uebfaqes, shkarkoni në formë elektronike në disk ose në ndonjë server ose ndonjë pajisje tjetër ruajtëse, pavarësisht nëse është i lidhur ose jo në një rrjet;

or

1.3.2 shpërndani, transmetoni, shfaqni, performoni, riprodhoni (përveç në rrethanat e kufizuara të lejuara nga paragrafi 1.2 më lart) ose publikoni në çdo medium ose format duke përfshirë, pa kufizim, në ndonjë blog personal ose në faqen e internetit të rrjeteve sociale (por asgjë në këtë paragraf 1.3.2 ka për qëllim t'ju ndalojë të komentoni në lidhje me Uebfaqen ose përmbajtjen e tij përmes ndonjë mediumi ose formati);

or

1.3.3 krijoni ndonjë punë derivative.

1.4 Ju nuk mund të rishitni, transferoni ose përdorni ndonjë nga përmbajtjet e Uebsajtit për qëllime tregtare.

1.5 Ju nuk mund të përdorni Uebfaqen për ndonjë nga qëllimet e mëposhtme: -

1.5.1 duke shpërndarë çdo material të paligjshëm, ngacmues, shpifës, abuziv, kërcënues, të dëmshëm, vulgar, të turpshëm, ose ndryshe kundërshtues ose duke shkelur ndonjë ligj tjetër;

Materiali transmetues 1.5.2 që inkurajon sjelljen që përbën një vepër penale, ose në të kundërt shkel çdo ligj, rregullore ose kod praktik të zbatueshëm kudo;

1.5.3 që ndërhyn në përdorimin ose kënaqësinë e ndonjë personi tjetër të Uebsajtit;

or

1.5.4 duke bërë, transmetuar ose ruajtur kopje elektronike të materialeve të mbrojtura nga të drejtat e autorit pa lejen e pronarit.

1.6 Ne ju japim një të drejtë të revokueshme, jo-ekskluzive, të kufizuar për të krijuar një lidhje në Uebfaqe me kusht që lidhja të mos na portretizojë ne, bashkëpunëtorët tanë, reklamuesit tanë, sponsorët tanë ose ndonjë prej produkteve, ose shërbimeve tona përkatëse në një mënyra e rremë, poshtëruese, mashtruese ose fyese. Ju nuk mund të përdorni asnjë prej logove, markave tregtare ose markave të tjera pronësore ose grafikëve, si pjesë e lidhjes, pa miratimin tonë të shprehur me shkrim.

 1. intimitet

2.1 Përdorimi juaj i faqes në internet i nënshtrohet tonës Politika e Privatësisë, të cilat mund të arrihen duke klikuar në lidhje. Ju lutemi lexoni me kujdes.

 1. Disponueshmëria dhe përmbajtja e Uebsajtit

3.1 Megjithëse synojmë t'ju ofrojmë shërbimin më të mirë të mundshëm me përdorimin tuaj të Uebfaqes, ne nuk bëjmë asnjë premtim se disponueshmëria e Uebfaqes do të jetë e pandërprerë dhe transmetimi do të jetë pa faj.

3.2 Qasja juaj në Uebfaqe mund të kufizohet herë pas here për të lejuar riparime, mirëmbajtje, ndryshime ose futjen e lehtësive ose shërbimeve të reja. Ne do të përpiqemi të rivendosim shërbimin sa më shpejt që të mundemi.

3.3 Ne përpiqemi të sigurohemi që përmbajtja e Uebsajtit është në të vërtetë e saktë dhe / ose komenti ose opinioni është i drejtë dhe i arsyeshëm, por nuk bëjmë asnjë premtim se kështu do të ndodhë gjithmonë dhe ne nuk premtojmë se informacioni që ju merrni duke përdorur Uebfaqen do të jetë me një cilësi të kënaqshme ose të përshtatshme ose të përshtatshme për ndonjë qëllim të veçantë.

3.4 Nëse ndodh ndonjë gabim me hyrjen ose përdorimin tuaj të Uebfaqes, ose nëse mendoni se Uebsajti përmban ndonjë pasaktësi, ju lutemi raportoni tek ne duke përdorur lidhjen e feedback-ut në Uebfaqe dhe ne do të shqyrtojmë çështjen sa më shpejt që të mundemi .

 1. Uebfaqe, produkte dhe shërbime të palëve të treta

4.1 Si një lehtësi për ju, Uebfaqja përfshin lidhje me faqet e internetit të palëve të treta. Ne nuk shqyrtojmë ose ekzaminojmë faqet e internetit të palëve të treta ose ndonjë mall ose shërbim të shitur mbi to. Ne nuk e miratojmë përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta ose ndonjë mall ose shërbim të shitur mbi to. Ju përdorni faqet e internetit të palëve të treta në rrezik tuaj. Ju duhet të rishikoni me kujdes të gjitha termat dhe kushtet, përfshirë politikën e privatësisë, të ndonjë pale të tretë që përdorni përmes Uebfaqes.

4.2 Ne nuk kemi përgjegjësi ose përgjegjësi për çdo konkurs të organizuar nga një palë e tretë të cilën ju hyni përmes Uebfaqes. Hyrja juaj do t'i nënshtrohet kushteve dhe kushteve, përfshirë politikën e privatësisë, të palës së tretë dhe pala e tretë do të jetë vetëm përgjegjëse për të gjitha pyetjet që dalin nga konkursi dhe përmbushjen e ndonjë çmimi ose shpërblimi tjetër.

4.3 Pjesa e Uebsajtit mund të përmbajë reklamim ose sponsorizim nga palë të treta që janë përgjegjës për të siguruar që materiali i përfshirë në Uebfaqe është i saktë, i plotë, i vërtetë dhe jo mashtrues dhe përputhet me të gjitha ligjet dhe kodet përkatëse. Ne nuk do të jemi përgjegjës për ju nëse një material i tillë i palës së tretë është i pasaktë, jo i plotë, i pavërtetë, mashtrues ose jo në përputhje me ligjet dhe kodet përkatëse.

4.4 Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e faqeve të internetit ose shërbimeve të palëve të treta. Ju më tej e pranoni dhe pranoni atë World Tourism Portal nuk do të jetë përgjegjës ose përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin në ndonjë përmbajtje të tillë, mallra ose shërbime të disponueshme në ose përmes ndonjë faqe interneti ose shërbimesh të tilla.

4.5 Ne jemi një bashkëpunëtor Amazon dhe si i tillë, mund të fitojmë tarifa komisioni nga blerjet kualifikuese. Jini të vetëdijshëm që ne nuk kemi asnjë lidhje me produktet e listuara në faqen e internetit të Amazon dhe nuk mund të mbajmë përgjegjësi për çdo çështje çfarëdo që mund të lindë nga përdorimi juaj i faqes së tyre dhe blerja e ndonjë produkti. Duke vazhduar të përdorni shërbimet e tyre përmes faqes sonë ju pajtoheni për këtë kusht. Për më shumë informacion, lexoni Njoftim për Politikën e Amazon & Kushtet e përdorimit të Amazon.

 1. Pronë intelektuale

5.1 E gjithë përmbajtja në Uebfaqe (përfshirë, pa kufizime, çdo emër, logo, markë tregtare, imazh, formë, faqosje ose tekst) është pronë jonë ose, në raste të përshtatshme, pronë e palës së tretë, reklama e të cilit, sponsorizimi, faqja e internetit , shërbimet ose mallrat u referohen, ose të arritshme përmes Uebfaqes.

5.2 Ne jemi pronarët ekskluzivë të të gjithë softverëve të përdorur në Uebfaqe dhe pronarët ekskluzivë të përpilimit të të gjithë përmbajtjeve në Uebfaqe.

5.3 Kurseni siç lejohet në këto kushte, ju nuk mund të nxirrni (ose në ndonjë mënyrë tjetër të përdorni) tërë ose ndonjë pjesë të përmbajtjes së Uebsajtit (përfshirë, pa kufizime, çdo emër, logo, markë tregtare, imazh, formë, faqe paraqitja ose teksti) pa pëlqimin tonë të shprehur me shkrim.

Kushtet që janë pjesë e këtyre Kushteve të Përdorimit dhe Kushtet tona për Shitje të Mallrave. Në paragrafët më poshtë, fjala "Kushtet" vlen si për Kushtet e përdorimit ashtu edhe për kushtet e shitjes së mallrave.

 1. Përgjegjësia jonë

6.1 Nëse ne jemi duke shkelur Kushtet, ne do të jemi përgjegjës vetëm për çdo humbje që ju pësoni si rezultat në masën që ato janë një pasojë e parashikueshme në mënyrë të arsyeshme për të dy ne në kohën kur përdorni Uebfaqen, ose një kontratë për u formua shitja e mallrave nga ne për ju. Në çdo rast, detyrimi ynë nuk do të shtrihet në ose të përfshijë humbjet e biznesit (përfshirë, pa kufizim, humbjen e kontratave, të ardhurat, fitimet, kursimet e parashikuara, shpenzimet e panevojshme, emrin e mirë ose të dhëna) ose ndonjë humbje tjetër pasuese ose indirekte që nuk është e parashikueshme në mënyrë të arsyeshme nga të dy ne kur filloni të përdorni Uebfaqen ose kur u krijua një kontratë për shitjen e mallrave nga ne tek ju.

6.2 Asgjë në Kushtet nuk e kufizon përgjegjësinë tonë për vdekje ose dëmtim personal të shkaktuar nga pakujdesia ose shkelja e detyrës ose e shkaktuar nga sjellja e gabuar ose nga pakujdesia e rëndë.

6.3 Ju do të jeni përgjegjës ndaj nesh për humbjet dhe kostot tona që vijnë nga shkelja juaj e Kushteve.

 1. Përdorimi ndërkombëtar

7.1 Ne nuk bëjmë asnjë premtim që materialet në Uebfaqe janë të përshtatshme ose të disponueshme për t'u përdorur, dhe hyrja në Uebfaqe nga territoret ku përmbajtja e saj është e paligjshme ose e paligjshme është e ndaluar. Nëse vendosni të hyni në Uebfaqe nga vendet jashtë Bashkimit Evropian, këtë e bëni me iniciativën tuaj dhe jeni përgjegjës për respektimin e ligjeve lokale.

 1. Ngjarje përtej kontrollit tonë të arsyeshëm

8.1 Ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë vonesë ose mos përmbushje të përgjegjësive tona nën Kushtet, nëse një vonesë ose dështim i tillë është shkaktuar nga rrethana jashtë kontrollit tonë të arsyeshëm. Kjo nuk ndikon në të drejtat tuaja ligjore.

 1. Ngjarje përtej kontrollit tonë të arsyeshëm

9.1 Të drejtat dhe detyrimet tuaja në bazë të kushteve janë personale dhe ju nuk mund t'i caktoni ose transferoni ndryshe të drejtat dhe detyrimet te një palë e tretë. Asnjë palë e tretë të cilit ju pretendoni të caktoni ose transferoni ndryshe të drejtat dhe detyrimet tuaja nuk do të ketë ndonjë të drejtë të zbatueshme kundër nesh.

 1. dokument i heqjes dorë

10.1 Nëse shkelni Kushtet, dhe ne zgjedhim të injorojmë shkeljen, ne prapë do të kemi të drejtë të përdorim të drejtat dhe mjetet tona juridike në çdo situatë tjetër kur i shkelni Kushtet.

 1. ndarje

11.1 Nëse ndonjë prej kushteve vlerësohet e pavlefshme, e pavlefshme ose për ndonjë arsye tjetër e pazbatueshme, ai Kusht do të prishet dhe nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e kushteve të mbetura.

 1. Ndryshimet

12.1 Ne kemi të drejtë të bëjmë ndryshime në Uebfaqe, Kushtet dhe të gjitha kushtet dhe politikat e tjera të përmendura në Kushtet ose të cilat zbatojnë Kushtet plotësisht ose pjesërisht. Kjo do të thotë që Uebfaqja, Kushtet, Politikat dhe kushtet e tjera mund të kenë ndryshuar që nga përdorimi juaj i fundit i Uebfaqes. Përdorimi juaj i Uebsajtit do t'i nënshtrohet kushteve, politikave dhe kushteve të tjera në fuqi në kohën kur përdorni Uebfaqen. Nëse nuk i pranoni këto ndryshime, nuk duhet të vazhdoni të përdorni Uebfaqen.

 1. Ligji dhe juridiksioni i zbatueshëm

13.1 Kushtet do të rregullohen nga ligjet e Qipros dhe gjykatat e Qipros do të kenë juridiksion ekskluziv në çdo mosmarrëveshje që lind nën Kushtet.

13.2 Duke vazhduar të qaseni ose të përdorni Shërbimin tonë pasi këto rishikime të bëhen efektive, ju pranoni të bindeni nga termat e rishikuar. Nëse nuk jeni dakord me kushtet e reja, ju lutemi ndaloni së përdoruari Shërbimin.

Kushte të përgjithshme

Përdorimi juaj i Shërbimit është në rrezik tuaj. Shërbimi ofrohet mbi bazën "AS IS" dhe "SI I DISPOZUAR". Shërbimi ofrohet pa garanci të çdo lloji, qoftë të shprehur apo të nënkuptuar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, garanci të nënkuptuara të tregtimit, palestër për një qëllim të veçantë, mosrregullim ose rrjedhë të performancës.